ក្លឹបថតរូប

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីដំណើរការក្លឹបថតរូប ផលិតដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមទាញយកនៅទីនេះ ក្លឹបថតរូប