ក្លឹបភាពយន្ត

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីដំណើរការក្លឹបភាពយន្ត ផលិតដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមទាញយកនៅទីនេះ ក្លឹបភាពយន្ត.pdf