ការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការបង្រៀន

សិក្សា​អត្ថបទ​អក្សរសិល្ប៍​សម្រាប់​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ
Description:

សិក្សា​អត្ថបទ​អក្សរសិល្ប៍​សម្រាប់​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ ជា​ជំនួយ​សម្រាប់​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និង​អ្នកសិក្សា​ទាំងឡាយ ជា​ពិសេស​ប្អូនៗ​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ និង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ក្នុង​ការ​រៀន​និង​បង្រៀន​សិក្សា​អត្ថបទ​អក្សរសិល្ប៍។ ឯកសារ​នេះ​មាន​បង្ហាញពី​ខ្លឹមសារ​សំខាន់ៗ​អំពី​ការ​បង្ហាញ​អត្ថបទ ការ​វិភាគ​អត្ថបទ ការ​សន្និដ្ឋាន ដោយ​លើក​យក​អក្សរសិល្ប៍​ ៖

– រឿង សូផាត

– រឿង ដើម​កំណើត​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

– រឿង មាលាដួងចិត្ត

– រឿង ប្រាសាទ​អង្គរ

– រឿង កុលាបប៉ៃលិន

– រឿង ធនញ្ជ័យ