បណ្ណាល័យសតវត្សរ៍ទី២១

ការអប់រំបំណិនជីវិតស្តីពីបរិស្ថាន
Description:

ឯកសារបំណិនជីវិតស្តីពីបរិស្ថាន និងរៀបរៀងក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រុមការងារនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុមគ្រូឧទ្ទេសសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប និងអ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសគម្រោង SEAL របស់អង្គការ VVOB។ សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់នូវខ្លឹមសារសង្ខេប សម្រាប់ឱ្យ គ្រូឧទ្ទេស និងគ្រូនូវសាលាគរុកោសល្យ និងនៅសាលាបឋមសិក្សា សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀនផ្នែកបំណិនជីវិតបរិស្ថាន។

Description:

ឯកសារបំណិនជីវិតស្តីពីបរិស្ថាន និងរៀបរៀងក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រុមការងារនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុមគ្រូឧទ្ទេសសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប និងអ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសគម្រោង SEAL របស់អង្គការ VVOB។ សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់នូវខ្លឹមសារសង្ខេប សម្រាប់ឱ្យ គ្រូឧទ្ទេស និងគ្រូនូវសាលាគរុកោសល្យ និងនៅសាលាបឋមសិក្សា សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀនផ្នែកបំណិនជីវិតបរិស្ថាន។