ឯកសារជំនួយស្មារតី

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការអប់រំស្ទែម
Description:

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអប់រំស្ទែម ១២ វិច្ឆិកា ២០២២.pdf

សិក្សា​អត្ថបទ​អក្សរសិល្ប៍​សម្រាប់​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ
Description:

សិក្សា​អត្ថបទ​អក្សរសិល្ប៍​សម្រាប់​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ ជា​ជំនួយ​សម្រាប់​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និង​អ្នកសិក្សា​ទាំងឡាយ ជា​ពិសេស​ប្អូនៗ​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ និង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ក្នុង​ការ​រៀន​និង​បង្រៀន​សិក្សា​អត្ថបទ​អក្សរសិល្ប៍។ ឯកសារ​នេះ​មាន​បង្ហាញពី​ខ្លឹមសារ​សំខាន់ៗ​អំពី​ការ​បង្ហាញ​អត្ថបទ ការ​វិភាគ​អត្ថបទ ការ​សន្និដ្ឋាន ដោយ​លើក​យក​អក្សរសិល្ប៍​ ៖

– រឿង សូផាត

– រឿង ដើម​កំណើត​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

– រឿង មាលាដួងចិត្ត

– រឿង ប្រាសាទ​អង្គរ

– រឿង កុលាបប៉ៃលិន

– រឿង ធនញ្ជ័យ

ប្រព័ន្ធ​រំឭក​ជា​មុន​សម្រាប់​ទប់ស្កាត់​សិស្ស​បោះបង់​ការ​សិក្សា
Description:

ឯកសារ “ប្រព័ន្ធ​រម្លឹក​ជាមុន​សម្រាប់​ទប់ស្កាត់​សិស្ស​បោះបង់​ការ​សិក្សា” ជា​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ឱ្យ​គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលារៀន ជួយ​លុប​បំបាត់​សិស្ស​បោះបង់​ការ​សិក្សា​តាម​សាលារៀន។ ឯកសារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបរៀង​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​ការងារ​ដែលមាន​សមាសភាព​មន្ត្រី​មកពី​នាយកដ្ឋាន​មធ្យមសិក្សា​ចំណេះទូទៅ នាយកដ្ឋាន​បឋម​សិក្សា នាយកដ្ឋាន​បណ្ដុះបណ្ដាល និង​វិក្រឹតការ នាយកដ្ឋាន​ធានា​គុណភាព​អប់រំ និង​មន្ទីរ ការិយាល័យ អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​កម្រិត​សាលារៀន​មក​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប រតនគីរី ស្ទឹងត្រែង តាកែវ ព្រះវិហារ ព្រះសីហនុ កំពត កំពង់ចាម និង​កំពង់ស្ពឺ ដោយ​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ UNICEF។

ការអប់រំបំណិនជីវិតស្តីពីបរិស្ថាន
Description:

ឯកសារបំណិនជីវិតស្តីពីបរិស្ថាន និងរៀបរៀងក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រុមការងារនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុមគ្រូឧទ្ទេសសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប និងអ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសគម្រោង SEAL របស់អង្គការ VVOB។ សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់នូវខ្លឹមសារសង្ខេប សម្រាប់ឱ្យ គ្រូឧទ្ទេស និងគ្រូនូវសាលាគរុកោសល្យ និងនៅសាលាបឋមសិក្សា សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀនផ្នែកបំណិនជីវិតបរិស្ថាន។

Description:

ឯកសារបំណិនជីវិតស្តីពីបរិស្ថាន និងរៀបរៀងក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រុមការងារនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុមគ្រូឧទ្ទេសសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប និងអ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសគម្រោង SEAL របស់អង្គការ VVOB។ សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់នូវខ្លឹមសារសង្ខេប សម្រាប់ឱ្យ គ្រូឧទ្ទេស និងគ្រូនូវសាលាគរុកោសល្យ និងនៅសាលាបឋមសិក្សា សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀនផ្នែកបំណិនជីវិតបរិស្ថាន។