វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី Observic សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំប្រើប្រាស់ទម្រង់មួយឈ្មោះថា Observic សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីកម្រិតវិទ្យាល Read more

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រើប្រាស់វ៉េបសាយសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

នាថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក នៅសាលប្រជុំវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ចាម កម្មវិធីសាលារៀនជ Read more