សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់អង្គការខេប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រ Read more

សិក្ខាសាលាសម្រាប់គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ ដើម្បីសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលាមូលដ្ឋាន

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីដែលប្រតិបត្តិដោយអង្គការខេបបានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលដែលជា គ្រ Read more