សិក្ខាសាលាសម្រាប់គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ ដើម្បីសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលាមូលដ្ឋាន

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីដែលប្រតិបត្តិដោយអង្គការខេបបានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលដែលជា គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ រយៈពេល ៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២  ដើម្បីបន្តដឹកនាំសិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលទើបប្រឡងជាប់ជាគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលារៀនជំនាន់ថ្មីប្រមាណ ៨១នាក់។

        គោលបំណង

  • បង្កើតប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំតាមសាលារៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី។
  • លើកកម្ពស់/រៀបចំផែនការនិរន្តរភាពទាំងបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុក្រោមគោលនយោបាយសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ពោលគឺការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀន។
  • លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចសាលារៀនដោយផ្ដោតលើកត្តាបីសំខាន (១) ការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ (២) នវានុវត្តន៍អប់រំ និង(៣)ឆន្ទៈ
  • ពង្រឹងការយល់ដឹងរួមគ្នាអំពីបញ្ញាត្តិ និងប្រធានបទសំខាន់ៗក្នុងចំណោមអ្នកសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលា។
  • បង្ហាញពីរបៀបវារៈសម្រាប់សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពង់ចាម១០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២២

  

ខ្លឹមសារដែលត្រូវធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលរួមមាន វិធីសាស្ត្របង្រៀន តិចនិចបង្រៀន ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អាយស៊ីធី ផែនការគន្លងអាជីព ជំនាញទន់ ស្ទែម ការវាយតម្លៃសិស្ស ក្លឹបសិក្សា ការអភិវឌ្ឍការងារគម្រោង ធនាគារសំណួរ ការសរសេរវត្ថុបំណង…។

    

 

Comments

កម្មវិធីសាលារៀនកុមារមេត្រី_ឯកសារណែនាំកម្មវិធីបំណិនជីវិតតាមមូលដ្ឋាន

កម្មវិធីលម្អិតបំណិនជីវិត​តាមមូលដ្ឋាន​_Primay_2011

Project_Based_Learning_and_Competition_សេចក្តីណែនាំសម្រាប់សិស្ស

Project based Learning Training Slide

File Size: 1 MB
Downloads: 578

Project based Learning Session Plan

File Size: 283 KB
Downloads: 193

Project based Learning Manual-NGS_Final

File Size: 3 MB
Downloads: 178

life skill_2006

Download Link: life skill_2006
File Size: 8 MB
Downloads: 204

20221201_STEM Education_KH_Updated

File Size: 7 MB
Downloads: 186

ទម្រង់សំណួរសម្រាប់បង្កើតតេស្ត

Student Assessment Manual Complete

File Size: 29 MB
Downloads: 173

NGS Foundation Workshop Dec 2022-KM-Final

File Size: 284 KB
Downloads: 366

Handout 1-36_KH

Download Link: Handout 1-36_KH
File Size: 2 MB
Downloads: 161

-Final-Bloom’s Taxonomy by Subject

File Size: 2 MB
Downloads: 185
File Size: 11 MB
Downloads: 287