វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីប្រព័ន្ធរំលឹកជាមុន សម្រាប់សាលាជំនាន់ថ្មីអរញ្ញរង្សី និងព្រះអង្គឌួង

#សៀមរាប កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់១៧ ខែមករា ឆ្ Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

#NGSProgram    

CONFERENCE REGISTRATION DEADLINE EXTENSION

KAPE is delighted to announce that the Conference Registration Deadline has been extended from September 08th to September 15th, 2023. You still have another week from now to register for the conference. Good luck everyone! Notice: Participants are limited to joining! Don't miss this opportun Read more

Announcement: International Conference on Autonomous Schools: Creating a New Generation of Schools for SE Asia and Beyond

We are delighted to invite you to the International Conference on Autonomous Schools, which will be held on September 28-29 2023 at the Sokha Hotel in Phnom Penh. This conference aims to explore and discuss the transformative concept of autonomous schools as a crucial element in the ongoing pursuit Read more

សិក្ខាសាលាស្ដីពី កម្មវិធី M-Learning និង បណ្ណាល័យសតវត្សរ៍ទី២១

វិទ្យាល័យព្រែកលៀប៖   នៅថ្ងៃទី២៦ និងទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស Read more

ដំណើរការបើកសម្រង់ដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រូ សិស្ស និង រៀបចំសាលប្រជុំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅវេលាម៉ោង៨ព្រឹក កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ Read more

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ

នាថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ​ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសាលប្រជុំនៅសាលប្រជុំ វិទ្យាល័យជំនាន់ថ្មី ព្រែកលៀប រាជធានីភ្នំពេញ កម្មវិធី Read more

ការស្នើកម្មវិធីសម្រាប់ The Bright Group

ប្រវត្តិដើម ដំណើរបច្ចុប្បន្នគឺជាការតាមដានពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូពីបុគ្គលិក KAPE-NGS ទៅកាន់ទីស្នាក់ក Read more

Job Announcement for Chinese & Korean Teachers

New Generation School Job Announcement for Full Time (20 hours per week) Highly Qualified Chinese & Korean Teachers Kampuchea Action to Promote Education is a local organization working closely with the Ministry of Education, Youth and Sports and the Franks Family Foundation (FFF) to i Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

សម្រាប់ថ្ងៃទី៨ ទី៩ និងទី១០ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវជាថ្ងៃទី៨ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់ Read more