ការស្នើកម្មវិធីសម្រាប់ The Bright Group

ប្រវត្តិដើម ដំណើរបច្ចុប្បន្នគឺជាការតាមដានពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូពីបុគ្គលិក KAPE-NGS ទៅកាន់ទីស្នាក់ក Read more

Job Announcement for Chinese & Korean Teachers

New Generation School Job Announcement for Full Time (20 hours per week) Highly Qualified Chinese & Korean Teachers Kampuchea Action to Promote Education is a local organization working closely with the Ministry of Education, Youth and Sports and the Franks Family Foundation (FFF) to i Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

ថ្ងៃទី៧ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវជាថ្ងៃទី៧ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់អង្គការខេប បានរ Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

ថ្ងៃទី៦ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវជាថ្ងៃទី៦ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់អង្គការខេប បានរៀបច Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

ថ្ងៃទី៣ ទី៤ និងទី៥ នៅថ្ងៃ ទី២១ ទី២២ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវជាថ្ងៃទី៣ ទី៤ និងទី៦នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

ថ្ងៃទី២ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវជាថ្ងៃទី២ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់អង្គការខេប បានរៀ Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់អង្គការខេប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រ Read more

សិក្ខាសាលាសម្រាប់គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ ដើម្បីសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលាមូលដ្ឋាន

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីដែលប្រតិបត្តិដោយអង្គការខេបបានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលដែលជា គ្រ Read more