សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសាលារៀនស្វយ័ត ជាគន្លឹះដើម្បីកំណែទម្រង់ការអប់រំ

សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសាលារៀនស្វយ័ត ជាគន្លឹះដើម្បីកំណែទម្រង់ការអប់រំ រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ Read more

សិក្ខាសាលាស្ដីពី កម្មវិធី M-Learning និង បណ្ណាល័យសតវត្សរ៍ទី២១

វិទ្យាល័យព្រែកលៀប៖   នៅថ្ងៃទី២៦ និងទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស Read more

ដំណើរការបើកសម្រង់ដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រូ សិស្ស និង រៀបចំសាលប្រជុំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅវេលាម៉ោង៨ព្រឹក កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ Read more

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី Observic សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំប្រើប្រាស់ទម្រង់មួយឈ្មោះថា Observic សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីកម្រិតវិទ្យាល Read more

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ

នាថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ​ឆ្នាំ ២០២៣ នៅសាលប្រជុំនៅសាលប្រជុំ វិទ្យាល័យជំនាន់ថ្មី ព្រែកលៀប រាជធានីភ្នំពេញ កម្មវិធី Read more

ការស្នើកម្មវិធីសម្រាប់ The Bright Group

ប្រវត្តិដើម ដំណើរបច្ចុប្បន្នគឺជាការតាមដានពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូពីបុគ្គលិក KAPE-NGS ទៅកាន់ទីស្នាក់ក Read more

Job Announcement for Chinese & Korean Teachers

New Generation School Job Announcement for Full Time (20 hours per week) Highly Qualified Chinese & Korean Teachers Kampuchea Action to Promote Education is a local organization working closely with the Ministry of Education, Youth and Sports and the Franks Family Foundation (FFF) to i Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

ថ្ងៃទី៧ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវជាថ្ងៃទី៧ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់អង្គការខេប បានរ Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

ថ្ងៃទី៦ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវជាថ្ងៃទី៦ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់អង្គការខេប បានរៀបច Read more

សិក្ខាសាលាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសាលាជំនាន់ថ្មី ១៩-២៨ ធ្នូ ២០២២

ថ្ងៃទី៣ ទី៤ និងទី៥ នៅថ្ងៃ ទី២១ ទី២២ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវជាថ្ងៃទី៣ ទី៤ និងទី៦នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ Read more