ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាពីអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃសាលារៀន

ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទាំងដប់ ពីអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃសាលារៀន ក្នុងគោលបំណង៖

១. ការប្រកាសពីសុពលភាពនៃវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំសាលារៀនជំនាន់ថ្មី។
២. ការត្រួតពិនិត្យសាកល្បងលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង២៤របស់ការទទួលស្គាល់គុណពភាពអប់រំសាលារៀនជំនាន់ថ្មីជាដំណាក់ (Formative) ដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យសាលាបានកែលម្អចំណុចខ្វះខាត។

៣. ស្វែងយល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗរបស់សាលារៀនកំឡុងពេលដំណើរការខែដំបូងនៃបវេសនកាល។

   

Comments